search icon

Wydarzenia Sage

Sage uczestniczy w wydarzeniach, podczas których prezentuje swoje wielokrotnie nagradzane rozwi?zania wspieraj?ce rozwój firm.

Wybrane wydarzenia

Poznaj niektóre z nadchodz?cych wydarzeń dla partnerów i klientów.

Sage Summit, USA

Partner Day: 8 grudnia 2020 roku
Konferencja: 
9–11 grudnia 2020 roku

Miejsce: Gaylord Palms Resort, Orlando, Floryda, Stany Zjednoczone

Sage Summit USA to wydarzenie zrzeszaj?ce klientów i partnerów Sage oraz ksi?gowych, którzy maj? okazj? pog??bi? wiedz?, pozna? nowatorskie rozwi?zania oraz nawi?za? nowe kontakty.

Podczas naszego sztandarowego cyklu wydarzeń na uczestników czeka kilka dni wype?nionych innowacyjnymi pomys?ami, poradami biznesowymi i inspiruj?cymi rozmowami.

Sage Partner Summit

Konferencja: 25-27 maja 2021 roku
Miasto: Obecnie zaplanowana w Dallas, w Teksasie (USA)

Coroczne spotkanie naszych partnerów w segmencie ?rednich firm powróci w 2021 roku – spotkamy si? osobi?cie lub wirtualnie! Wydarzenie obejmie ca?? spo?eczno?? partnerów w segmencie ?rednich firm reprezentuj?cych Sage Intacct, Sage People, Sage X3, a tak?e nasze rozwi?zania BMS.

Wydarzenia organizowane przez Sage

Sage organizuje wydarzenia dla firm i klientów stawiaj?cych na rozwój.
? Uczestnicy uzyskaj? mo?liwo?? bezpo?redniego kszta?cenia pod okiem ekspertów, wzi?cia udzia?u w rozmowach oraz skorzystania z porad biznesowych. Przejrzyj list? wydarzeń Sage w Amerykach Pó?nocnej i Po?udniowej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku (APAC), na Bliskim Wschodzie i w Afryce (MEA) oraz w pozosta?ych miejscach na ?wiecie.

Obecnie brak wydarzeń przewidzianych w tym regionie. Przejd? do innej zak?adki lub sprawd? ponownie pó?niej.
Data Szczegó?y wydarzenia Miasto Kraj
13–15 pa?dziernika 2020 roku
Sage Sessions X3 >
San Francisco
Stany Zjednoczone
12 listopada 2020 roku
Sage Sessions Construction and Real Estate
Wydarzenie online
Stany Zjednoczone
9–11 grudnia 2020 roku
Sage Summit USA >
Orlando
Stany Zjednoczone
25–27 maja 2021 roku Sage Partner Summit > 
Dallas Stany Zjednoczone
Obecnie brak wydarzeń przewidzianych w tym regionie. Przejd? do innej zak?adki lub sprawd? ponownie pó?niej.
Obecnie brak wydarzeń przewidzianych w tym regionie. Przejd? do innej zak?adki lub sprawd? ponownie pó?niej.
Data Szczegó?y wydarzenia Miasto Kraj
13–15 pa?dziernika 2020 roku
Sage Sessions X3 >
San Francisco
Stany Zjednoczone
12 listopada 2020 roku
Sage Sessions Construction and Real Estate
Wydarzenie online
Stany Zjednoczone
9–11 grudnia 2020 roku
Sage Summit USA >
Orlando
Stany Zjednoczone
25–27 maja 2021 roku Sage Partner Summit > 
Dallas Stany Zjednoczone

Wydarzenia bran?owe

Sage bierze udzia? w targach na ca?ym ?wiecie, prezentuj?c najnowsze mo?liwo?ci oprogramowania dla biznesu. Dzi?ki tym targom przedstawiciele bran?y lub stowarzyszeń mog? te? zapozna? si? z najnowszymi informacjami rynkowymi oraz osobi?cie przetestowa? najnowocze?niejsze technologie. Poni?ej przedstawiamy miejsca, w których w najbli?szym czasie pojawi? si? eksperci Sage.

Data Szczegó?y wydarzenia Lokalizacja Kraj
29–30 wrze?nia 2020 roku
IntraLogisteX >
Coventry
Wielka Brytania 
16–17 listopada 2020 roku 
ICB Summit > Londyn Wielka Brytania
18–19 listopada 2020 roku
Accountex – London >
Londyn Wielka Brytania
Data Szczegó?y wydarzenia Lokalizacja Kraj
29–30 lipca 2020 roku Accounting and Finance Show > Los Angeles Stany Zjednoczone
25–26 sierpnia 2020 roku ICPAS Summit20 > Rosemont Stany Zjednoczone
2–3 wrze?nia 2020 roku
Southeastern Accounting Show >
Atlanta Stany Zjednoczone
22–23 wrze?nia 2020 roku Accounting and Finance Show > Nowy Jork Stany Zjednoczone
29 wrze?nia–2 pa?dziernika 2020 roku
TUG >
Dallas
Stany Zjednoczone
30 wrze?nia 2020 roku South Central Texas Manufacturing Trade Show and Conference > San Antonio Stany Zjednoczone
 1–3 grudnia 2020 roku M&T Show > Orlando Stany Zjednoczone
15–17 grudnia 2020 roku Latino Tax Fest > Las Vegas Stany Zjednoczone
Obecnie brak wydarzeń przewidzianych w tym regionie. Przejd? do innej zak?adki lub sprawd? ponownie pó?niej.
Obecnie brak wydarzeń przewidzianych w tym regionie. Przejd? do innej zak?adki lub sprawd? ponownie pó?niej.
Data Szczegó?y wydarzenia Lokalizacja Kraj
29–30 lipca 2020 roku Accounting and Finance Show > Los Angeles Stany Zjednoczone
25–26 sierpnia 2020 roku ICPAS Summit20 > Rosemont Stany Zjednoczone
2–3 wrze?nia 2020 roku
Southeastern Accounting Show >
Atlanta Stany Zjednoczone
22–23 wrze?nia 2020 roku Accounting and Finance Show > Nowy Jork Stany Zjednoczone
29–30 wrze?nia 2020 roku
IntraLogisteX >
Coventry
Wielka Brytania 
29 wrze?nia–1 pa?dziernika 2020 roku
TUG >
Dallas
Stany Zjednoczone
30 wrze?nia 2020 roku South Central Texas Manufacturing Trade Show and Conference > San Antonio Stany Zjednoczone
16–17 listopada 2020 roku  ICB Summit > Londyn Wielka Brytania
18–19 listopada 2020 roku
Accountex – London >
Londyn
Wielka Brytania
1–3 grudnia 2020 roku M&T Show > Orlando Stany Zjednoczone
15–17 grudnia 2020 roku Latino Tax Fest > Las Vegas Stany Zjednoczone

Zostań sponsorem

W ramach wydarzeń organizowanych przez Sage b?dziesz mie? mo?liwo?? zaprezentowania swoich rozwi?zań przed zaanga?owanym gronem naszych klientów, partnerów i ksi?gowych.

Skontaktuj si? z nami, aby lepiej pozna? nasze kreatywne pakiety sponsorskie.

Skontaktuj si? z nami

Masz pytania w zwi?zku z wydarzeniami Sage lub do naszego zespo?u? Udzielimy Ci wszelkiej pomocy.

大香伊在人线国产观看?大香伊在人线综合 大萫焦视频