search icon

Integratorzy systemów

Konsultanci biznesowi i integratorzy systemów pomagaj? klientom optymalizowa? wydajno?? dzi?ki wysokiej jako?ci us?ugom wdro?eniowym.

Pracujemy razem na rzecz wspólnego sukcesu

Spodobaj? Ci si? korzy?ci p?yn?ce z programu partnerskiego, uzpe?nione specjalistycznymi szkoleniami i wsparciem. Nasi Partnerzy to sie? profesjonalistów na ca?ym ?wiecie, którzy b?d? gotowi pomóc Ci osi?gn?? Twoje cele.

Sage zapewnia szkolenia i mo?liwo?ci zdobywania kwalifikacji dla partnerów - integratorów systemu i zach?ca klientów, aby wymagali od partnerów, swoich opiekunów handlowych, ci?g?ego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.

Mo?liwo?? wspó?pracy w ramach Programu Partnerskiego Sage

Do??cz do naszego Programu Partnerskiego Sage i zyskaj dost?p do szerokiego rynku zbytu oraz ogromnych mo?liwo?ci.

Finanse i ksi?gowo??

Zarz?dzanie obszarem finansowo-ksi?gowym stanowi serce ka?dego biznesu. Oferuj klientom nowoczesne i przysz?o?ciowe rozwi?zanie, które b?dzie ich wsparciem w codziennym monitorowaniu procesów i danych firmowych.

Kadry i P?ace

Ka?da firma funkcjonuje dzi?ki ludziom. Zautomatyzuj procesy kadrowe swoich klientów. Wykorzystaj do tego sprawdzone rozwi?zanie, zaprojektowane przez ekspertów dla ekspertów.

HR

Procesy HR zawsze pod r?k?? Na komputerze, smartfonie czy tablecie - gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzeba. Proponuj klientom innowacyjny sposób zarz?dzania zasobami ludzkimi.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Zintegrowane i dost?pne w jednym miejscu informacje o ca?ym przedsi?biorstwie u?atwiaj? m?dre prowadzenie biznesu. Oferuj klientom kompleksowy system, który ?atwo dostosujesz do procesów i specyficznych wymagań firmy.

Co zyskujesz dzi?ki Programowi Partnerskiemu Sage?

Spo?eczno?? Partnerów Sage

Regularnie organizujemy spotkania z Partnerami, podczas których dzielimy si? najlepszymi praktykami biznesowymi oraz planami rozwoju produktów. Proponujemy konkursy sprzeda?owe dla Partnerów ka?dej wielko?ci, wspieramy i dofinasowujemy aktywno?? marketingow?.

Portal dla Partnerów

Zaloguj si? do Extranetu dla Partnerów, aby zyska? dost?p do materia?ów marketingowych, bie??cych informacji i kalendarza wydarzeń. Nie masz jeszcze konta w Extranecie? Skontaktuj si? ze swoim opiekunem.
大香伊在人线国产观看?大香伊在人线综合 大萫焦视频