search icon
Nasze Biuro Obs?ugi Klienta jest dla Państwa dost?pne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8-17 pod numerem: 22 455 56 00. Przeczytaj wi?cej o tym, jak wspieramy biznes w czasie epidemii. 
 
Przeczytaj

Sage Symfonia – oprogramowanie do zarz?dzania ca?ym Twoim biznesem

Ekosystem informatyczny, który skonfigurujesz i wdro?ysz tak, jak rozwi?zania szyte na miar?, a przy tym zbudowane z niemal?e gotowych elementów. 

Wybierz rozwi?zanie dla swojej firmy

Ju? ponad 3 miliony firm na ca?ym ?wiecie korzysta z rozwi?zań Sage.

Sage Symfonia ERP

Kompleksowy system informatyczny do zarz?dzania ca?ym przedsi?biorstwem. Umo?liwia integracj? danych z ró?nych obszarów dzia?alno?ci przedsi?biorstwa - finansowo-ksi?gowego, kadrowo-p?acowego i HR, handlowego, magazynowego czy produkcyjnego.

Sage Symfonia Handel

Wsparcie sprzeda?y i zarz?dzanie magazynem z mo?liwo?ci? integracji z kana?em e-commerce.

Sage Symfonia Zarz?dzanie Produkcj?

Wsparcie ka?dego rodzaju produkcji oraz procesów oko?oprodukcyjnych.

Sage Symfonia Kadry i P?ace

Zarz?dzanie wszystkimi procesami kadrowo-p?acowymi i HR opracowane przez ekspertów dla ekspertów.

Sage Symfonia Finanse i Ksi?gowo??

Ca?a ksi?gowo?? pod Twoj? kontrol?. Jeden z najcz??ciej wybieranych programów finansowo-ksi?gowych w Polsce!

Sage X3

Najwy?szej klasy system informatyczny do zarz?dzania ca?ym przedsi?biorstwem - od ?ańcucha dostaw po sprzeda?, szczególnie rekomendowany przedsi?biorstwom dzia?aj?cym w skali mi?dzynarodowej.

"Rozwi?zanie Sage do zarz?dzania przedsi?biorstwem umo?liwi?o nam dzia?ania, które wcze?niej by?y poza zasi?giem"

Damian Burke

Dyrektor finansowy, Kookaburra

Rozwi?zania dla biur rachunkowych

Wszystko, czego potrzebujesz do obs?ugi ka?dego swojego klienta. Od uproszczonej i pe?nej ksi?gowo?ci, poprzez rozwi?zania p?acowe, wspieraj?ce dzia?alno?? handlow?, a? po zaawansowane systemy dla mi?dzynarodowych klientów i narz?dzia analityczne oraz automatyzuj?ce wspó?prac? z klientem.

"Klienci s? coraz bardziej wymagaj?cy. Oczekuj? znacznie wi?cej ni? tylko wsparcia w ksi?gowo?ci czy naliczaniu wynagrodzeń. Teraz potrzebny jest bie??cy wgl?d w aktualn? sytuacj? przedsi?biorstwa"

José Luis Cogolludo

CEO, Afianza

Najlepszy Produkt dla MSP

Innowacyjna Firma

Best in Cloud

IT Future Award

Status Supermarka

Najlepszy dostawca oprogramowania ksi?gowego

Partnerzy i resellerzy

Jako Partner Sage mo?esz liczy? na nasze szerokie wsparcie w rozwoju swojego biznesu i pracowników oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

B?d? na bie??co z najnowszymi poradami ekspertów

Odwied? naszego bloga, w którym eksperci Sage (i nie tylko) dziel? si? swoj? wiedz?, do?wiadczeniami i cennymi poradami.

Ostatnie kroki przed przej?ciem na e-faktury: na co zwróci? uwag??

Ostatnie kroki przed przej?ciem na e-faktury: na co zwróci? uwag??

Je?eli Twoja firma zamierza wdro?y? system do obs?ugi e-faktur do praktyki biznesowej, warto pozna? techniczne uwarunkowania ca?ego procesu wdro?eniowego. W krótkim poradniku opisujemy krok po kroku, jak wygl?da etap wdro?enia e-faktur z punktu widzenia ró?nych stanowisk w firmie. Dzi?ki temu dowiesz si?, na którym etapie niezb?dna b?dzie pomoc specjalisty.

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Jak przej?? na e-fakturowanie w sze?ciu krokach?

Jak przej?? na e-fakturowanie w sze?ciu krokach?

Oszcz?dno?? czasu, pieni?dzy i ?rodowiska; zmniejszenie liczby fa?szywych faktur w obiegu, a do tego wygoda i mo?liwo?? pracy z ka?dego miejsca – to argumenty, dla których coraz wi?cej przedsi?biorstw przechodzi na e-faktury. Zanim jednak cyfrowa rewolucja stanie si? faktem, nale?y wykona? kilka kroków wyprzedzaj?cych.

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Czy do obs?ugi JPK_V7 koniecznie jest oprogramowanie?

Czy do obs?ugi JPK_V7 koniecznie jest oprogramowanie?

Obowi?zkowe raportowanie nowych deklaracji podatkowych: JPK_V7 rozpocznie si? ju? od 1 lipca 2020 r. i b?dzie dotyczy? wszystkich firm. Czasu na przygotowanie jest wi?c coraz mniej, dlatego –szczególnie w obecnej sytuacji – warto rozpocz?? ten proces ju? teraz. Czy jednak do obs?ugi nowej deklaracji naprawd? niezb?dne jest posiadanie programu finansowo-ksi?gowego?

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Jak wygl?da obieg dokumentów w firmie?

Jak wygl?da obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów ma na celu upro?ci? przep?yw informacji kr???cych po firmie. Pozwala zaoszcz?dzi? czas, przypisa? koszty do w?a?ciwego projektu i miejsca w organizacji, oceni? potencja? przep?ywu pieni?dzy (tzw. cashflow), ale te? monitorowa? procesy przep?ywu informacji. Jak przep?yw dokumentów wygl?da w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy w poni?szym materiale.

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
Dlaczego warto przej?? na cyfrowe fakturowanie?

Dlaczego warto przej?? na cyfrowe fakturowanie?

Ksi?gowo?? przesz?a d?ug? drog? – od papieru i tradycyjnych segregatorów przez cz??ciow? digitalizacj? po pr??nie rozwijaj?ce si? platformy chmurowe z ca?? dokumentacj? dost?pn? online. Ta ostatnia z funkcjonalno?ci sprawdzi?a si? w dobie pandemii, szczególnie ze wzgl?du na wprowadzon? w szerokim zakresie prac? zdaln?

Dowiedz si? wi?cej Dowiedz si? wi?cej
大香伊在人线国产观看?大香伊在人线综合 大萫焦视频